馃殮 馃殮 馃殮   DARMOWA dostawa ju偶 od 150z艂!
馃殮   DARMOWA dostawa ju偶 od 150z艂!!!

obowi膮zuj膮ca w sklepie internetowym PositiveCare

Maj膮c na uwadze szczeg贸ln膮 potrzeb臋 ochrony prywatno艣ci Klient贸w odwiedzaj膮cych sklep internetowy PositiveCare (dalej jako: 鈥濻klep鈥), przyj臋li艣my niniejsz膮 polityk臋 prywatno艣ci, kt贸ra okre艣la zasady przetwarzania powierzonych nam przez Pani膮/Pana danych osobowych w celu ich w艂a艣ciwej ochrony.

Niniejsza polityka prywatno艣ci w poni偶szym brzmieniu, realizuje postulaty okre艣lone w RODO, czyli w Rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO obowi膮zuje w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Bijok, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 PositiveCare Katarzyna Bijok, ul. Rzeczna 38, 43-430 Skocz贸w, NIP: 5482558682, REGON: 369942348.
 2. Aby uzyska膰 informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz aby dowiedzie膰 si臋 o przys艂uguj膮cych Pani/Panu uprawnieniach z tym zwi膮zanych, mo偶e si臋 Pani/Pan skontaktowa膰 z Administratorem poprzez adres e-mail: sklep@positivecare.pl

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane w nast臋puj膮cych celach:
  a) przyjmowanie zam贸wie艅 oraz realizacja umowy sprzeda偶y oferowanych w Sklepie produkt贸w.
  b) bie偶膮ca komunikacja w sprawach zwi膮zanych ze z艂o偶onymi zam贸wieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie zam贸wienia.
  c) umo偶liwienie rejestracji oraz obs艂uga Pani/Pana Konta za艂o偶onego w ramach Sklepu (w przypadku za艂o偶enia takiego konta) oraz zapewnianie innych funkcjonalno艣ci za po艣rednictwem Sklepu w ramach zawartej z Pani膮/Panem umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
  d) rozpatrywanie sk艂adanych przez Pani膮/Pana reklamacji oraz zwrot 艣wiadcze艅 w przypadku odst膮pienia od umowy.
 2. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie realizacji wy偶ej wskazanych cel贸w (cele wymienione w punktach a-d), s膮 przetwarzane na podstawie umowy, kt贸rej jest Pani/Pan stron膮 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Umowy o kt贸rych mowa to: umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz umowa sprzeda偶y oferowanych w Sklepie produkt贸w, r贸wnie偶 zawarta drog膮 elektroniczn膮.
 3. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 przetwarza tak偶e w celu:
  a) przyjmowania i obs艂ugi zg艂osze艅 i zapyta艅 kierowanych za po艣rednictwem formularza kontaktowego, na podstawie wyra偶onej przez Pani膮/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) rozpatrywania i dochodzenia roszcze艅 oraz obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  c) realizacji marketingu bezpo艣redniego oraz prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) przeciwdzia艂ania oszustwom i nadu偶yciom, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze polegaj膮cego, w szczeg贸lno艣ci na wykonaniu zobowi膮za艅 podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  f) realizacji marketingu w zwi膮zku z kierowaniem do Pani/Pana reklamy behawioralnej, na podstawie wyra偶onej zgody na wykorzystanie plik贸w cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Zakres przetwarzania danych osobowych oraz konieczno艣膰 ich przetwarzania

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych okre艣la zakres uzupe艂nionych przez Pani膮/Pana, a nast臋pnie przes艂anych Sprzedawcy za pomoc膮 odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych mo偶e dotyczy膰 imienia i nazwiska, poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu IP komputera.
 2. Podanie wy偶ej wskazanych danych jest dobrowolne ale niezb臋dne do utworzenia Konta w Sklepie, skutecznego z艂o偶enia zam贸wienia oraz do zawarcia i wykonania umowy sprzeda偶y. Podanie przez Pani膮/Pana innych danych, oznaczonych jako niewymagane, nie wp艂ywa na zawarcie i wykonanie umowy.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych zale偶y od celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane s膮 przez czas niezb臋dny dla realizacji umowy, do czasu wycofania wyra偶onej zgody lub zg艂oszenia skutecznego sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania Pani/Pana danych s膮 nast臋puj膮ce:
  a) je偶eli podstaw膮 przetwarzania jest wyra偶ona przez Pani膮/Pana zgoda 鈥 okres przetwarzania danych osobowych trwa dop贸ki nie ust膮pi cel przetwarzania lub dop贸ki Pani/Pan nie wycofa zgody na przetwarzanie swoich danych;
  b) je艣li podstaw膮 przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora okres przetwarzania danych osobowych jest zale偶ny od okoliczno艣ci wskazuj膮cych na istnienie interesu po stronie Administratora. W tym wypadku, okres przetwarzania danych b臋dzie uzale偶niony w szczeg贸lno艣ci od termin贸w przedawnienia ewentualnych roszcze艅 wynikaj膮cych z zawartej umowy;
  c) je艣li podstawa przetwarzania jest zwi膮zana z obowi膮zkiem prawnie ci膮偶膮cym na Administratorze 鈥 okres przechowywania danych osobowych wynika z okre艣lonych przepis贸w prawa, kt贸re nak艂adaj膮 na Administratora obowi膮zek przechowywana danych. W tym wypadku okres przetwarzania danych b臋dzie uzale偶niony w szczeg贸lno艣ci od termin贸w wskazanych w regulacjach dotycz膮cych prawa podatkowego oraz rachunkowo艣ci.
 3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych s膮 przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub do czasu wyra偶enia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwo艂ania zgody na wysy艂anie informacji marketingowych.

V. Przekazywanie danych osobom trzecim

 1. Dzia艂aj膮c na zlecenie administratora, Pani/Pana dane osobowe mog膮 zosta膰 powierzone podmiotom zewn臋trznym, w szczeg贸lno艣ci: podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi ksi臋gowe, podmiotom dostarczaj膮cym systemy chmurowe, dostawcom us艂ug IT oraz narz臋dzi analitycznych, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi p艂atno艣ci elektronicznych, firmom hostingowym lub firmom dostarczaj膮cym programy zapewniaj膮ce funkcjonalno艣膰 prowadzonego Sklepu.
 2. Administrator mo偶e by膰 zobowi膮zany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w tym na 偶膮danie uprawnionych s膮d贸w, organ贸w i instytucji.
 3. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych odbywa si臋 zawsze z wykorzystaniem 艣rodk贸w technicznych zapewniaj膮cych bezpiecze艅stwo przekazywanych informacji.
 4. Bazy danych Administratora, zawieraj膮ce Pani/Pana dane osobowe, s膮 odpowiednio zabezpieczone przed wgl膮dem os贸b nieuprawnionych, a tak偶e przed dokonywaniem przez osoby nieuprawnione zmian czy te偶 usuwaniem Pani/Pana danych osobowych.

VI. Przekazywanie danych za granic臋

Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG), kt贸ry tworz膮 pa艅stwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

VII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

 1. Administrator mo偶e przetwarza膰 Pani/Pana dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za po艣rednictwem plik贸w cookies, dla cel贸w marketingowych w zwi膮zku z kierowaniem do Pani/Pana reklamy behawioralnej (tj. reklamy, kt贸ra jest dopasowana do Pani/Pana preferencji). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje w贸wczas tak偶e profilowanie.
 2. Wykorzystanie zebranych za po艣rednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczeg贸lno艣ci w zakresie promowania us艂ug i towar贸w podmiot贸w trzecich, odbywa si臋 na podstawie wyra偶onej przez Pani膮/Pana zgody na wykorzystanie plik贸w cookies.
 3. Zgoda na wykorzystanie plik贸w cookies mo偶e by膰 wyra偶ona poprzez odpowiedni膮 konfiguracj臋 przegl膮darki, a tak偶e mo偶e zosta膰 w ka偶dym momencie wycofana, w szczeg贸lno艣ci poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wy艂膮czenie obs艂ugi cookies w ustawieniach przegl膮darki.
 4. Szczeg贸艂owe informacje na temat plik贸w cookies znajduj膮 si臋 w Polityce cookies.

VIII. Prawa przys艂uguj膮ce Pani/Panu w zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

W zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce
prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 4. prawo do usuni臋cia danych (art. 17 RODO), przys艂uguj膮ce w okre艣lonych w RODO przypadkach;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 6. prawo do z艂o偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);
 7. prawo do cofni臋cia zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO), w przypadkach gdy przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie udzielonej zgody.

IX. Post臋powanie przy naruszeniu przepis贸w ochrony danych osobowych

Je偶eli ma Pani/Pan uzasadnione podejrzenie, 偶e Pani/Pana dane s膮 przetwarzane niezgodnie z
RODO, mo偶e Pani/Pan wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

X. Zmiana Polityki prywatno艣ci

Niniejsza polityka mo偶e by膰 na bie偶膮co zmieniana i dostosowywana w celu zapewnienia pe艂nego
bezpiecze艅stwa Pani/Pana danych osobowych.

XI. Bezpiecze艅stwo informacji

 1. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce zwi臋kszon膮 ochron臋 i bezpiecze艅stwo przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, odpowiednie do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator stosuje odpowiednie procedury przetwarzania danych osobowych zawarte w politykach bezpiecze艅stwa informacji przyj臋tych u Administratora
 3. Administrator wskazuje jednak, 偶e korzystanie z sieci Internet i us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 mo偶e wi膮za膰 si臋 ze szczeg贸lnymi zagro偶eniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecno艣膰 i dzia艂anie robak贸w internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirus贸w komputerowych, jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 bycia nara偶onym na cracing lub phishing (艂owienie hase艂), i inne. Aby pozyska膰 szczeg贸艂owe i profesjonalne informacje odno艣nie zachowania bezpiecze艅stwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasi臋gni臋cie u podmiot贸w specjalizuj膮cych si臋 w tego rodzaju us艂ugach informatycznych.