🚚 🚚 🚚   DARMOWA dostawa już od 200zł!
🚚   DARMOWA dostawa już od 200zł!!!

obowiązujący od dnia 20.05.2019

 1. Właścicielem sklepu internetowego PositiveCare dostępnego pod adresem internetowym www.positivecare.pl jest Katarzyna Bijok, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PositiveCare Katarzyna Bijok, ul. Powiśle 8, 43-430 Skoczów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się nr NIP 5482558682, REGON: 369942348.
 2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest:
  a. pod nr telefonu: 517 441 803,
  b. za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz, na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.
 4. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.positivecare.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Produkty.
 8. Sprzedawca – Katarzyna Bijok, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PositiveCare Katarzyna Bijok, ul. Powiśle 8, 43-430 Skoczów, NIP 5482558682.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, w szczególności rodzaj i ilość Produktów.

§2
Postanowienia wprowadzające

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Sprzedawca, w ramach Sklepu, prowadzi sprzedaż na rzecz Konsumentów oraz Przedsiębiorców.
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§3
Rejestracja w Sklepie

 1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy wykonać niezbędne czynności rejestracyjne w Sklepie, zgodnie z dostępnym formularzem. Klient wypełnia formularz stosując się do komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania.
 2. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.
 3. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną o prowadzenie Konta na czas nieokreślony.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w każdym czasie poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. W procesie rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

§4
Zamówienie

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy posiadają Konto w Sklepie jak również Klienci niezarejestrowani. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 3. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, że w zakładce koszyka zmienia się wskaźnik Produktów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
 4. Po potwierdzeniu wyboru Produktów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę przesyłki, formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient ma możliwość jego zatwierdzenia oraz przesłania do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. W procesie składania Zamówienia, do chwili kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Produktem poprzez bezpośredni, niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
 6. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
 7. Realizacja zamówienia polega na jego skompletowaniu i nadaniu na właściwy adres Klienta.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.

§5
Płatność i dostawa

 1. Ceny znajdujące się w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  Dane do przelewu:
  Katarzyna Bijok, PositiveCare Katarzyna Bijok, ul. Powiśle 8, 43-430 Skoczów,
  Nr rachunku bankowego: 42 1050 1083 1000 0092 5454 2831 (ING BANK ŚLĄSKI)

  b. gotówką przy odbiorze osobistym.
 4. Termin płatności:
  a. w przypadku płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia,
  b. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przy osobistym odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze produktów w siedzibie Sklepu.
 5. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów), z zastrzeżeniem, że warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  a. przesyłka kurierska za przedpłatą (duże gabaryty paczki),
  b. przesyłka paczkomatowa za przedpłatą (małe gabaryty paczki),
  c. odbiór osobisty.
 7. Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty końcowej.
 8. Produkt nadawany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 9. Orientacyjny termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 dni roboczych, liczony od dnia zrealizowania Zamówienia (skompletowania i nadania zamówienia).
 10. W przypadku braku Produktu lub jednego z zamówionych Produktów czas oczekiwania na realizację Zamówienia może ulec wydłużeniu, po wcześniejszym kontakcie Sklepu z Klientem.
 11. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§6
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny (za wyjątkiem produktów do spożycia-karmy/przysmaki/suplementy)
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone np.: pisemnie na adres Sprzedawcy (Katarzyna Bijok, PositiveCare Katarzyna Bijok, ul. Powiśle 8, 43-430 Skoczów), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny Sprzedawcy ([email protected]). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę jako załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu
  Produktu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do poznania charakteru, cech i działania Produktu.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umowy:
  a. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
  krótki termin przydatności do użycia;
  c. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu;
  d. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§7
Reklamacja Produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres Sprzedawcy (Katarzyna Bijok, PositiveCare Katarzyna Bijok, ul. Powiśle 8, 43-430 Skoczów), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny Sprzedawcy ([email protected]).
 4. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona wobec Klienta niebędącego Konsumentem.

§8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z Umową Sprzedaży lub w związku z umową o świadczeniu usług drogą elektroniczną rozwiązaniu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem ma możliwość:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  między Klientem a Sprzedawcą
  c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub
  organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Klient może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://
  ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozwiązywaniu sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozwiązania sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w
polityce prywatności dostępnej w zakładce Polityka prywatności oraz w Polityce cookies.

§10
Własność intelektualna

Wszelkie materiały dostępne w Sklepie, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów,
stanowią przedmiot praw wyłącznych, a w szczególności przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga
każdorazowo zgody Sprzedawcy.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załączniki